Despre institutie

Informatii de interes public

Date de contact

Primar

Consiliul local

Primăria

Info util

Servicii publice

Instituții subordonate

Starea Civila

Inchide

Trimite unui prieten

HCL 254/2004

Exportă PDF - HCL 254/2004 Tipăreşte pagina - HCL 254/2004 Trimite unui prieten - HCL 254/2004

publicat de Administrator Miercuri , 19 Mai 2004, 13:55

R O M Â N I A                                                                                      

JUDEÞUL HUNEDOARA                                                  

MUNICIPIUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTÃRÂREA NR. 254/2004

privind  unele mãsuri pentru buna funcþionare a pieþelor, târgurilor ºi oboarelor de pe raza teritorial – administrativã a municipiului Hunedoara

 

Consiliul Local al Municipiului Hunedoara ;

Având în vedere nota de fundamentare a Primarului Municipiului Hunedoara, privind aprobarea unor mãsuri pentru buna funcþionare a pieþelor, târgurilor ºi oboarelor de pe raza teritorial – administrativã a municipiului Hunedoara;

În temeiul prevederilor Ordonanþei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã, modificatã ºi completatã prin Legea nr.180/2002, modificatã ºi completatã prin Legea nr.526/2004, a Hotãrârii Guvernului  nr. 348/2004 privind exercitarea comerþului cu produse ºi servicii de piaþã în unele zone publice, completatã prin Hotãrârea Guvernului  nr. 1334/2004 privind modificarea ºi completarea unor Hotãrâri ale Guvernului privind întãrirea ordinii ºi disciplinei comerciale în pieþele agro-alimentare, ale Hotãrârii Guvernului  nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producãtor cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

În baza dispoziþiilor art.38, alin.(2), lit.”t”, alin.(3) ºi art.46 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001,

H O T Ã R Ã ª T E :

 

Art.1 – Stabileºte urmãtoarele fapte ca fiind contravenþii, atunci când sunt sãvârºite pe teritoriul pieþelor, târgurilor ºi oboarelor din municipiul Hunedoara:

                                 a) comercializarea mãrfurilor fãrã a avea vreun titlu legal pentru folosirea spaþiului, terenului sau mesei de comercializare;

                                 b) comercializarea mãrfurilor de cãtre comercianþi fãrã a deþine acte doveditoare ale existentei legale a societãþii comerciale, asociaþiei familiale, sau ale calitãþii de persoana fizica autorizata;

                                 c) comercializarea mãrfurilor de cãtre producãtorii agricoli fãrã ca acestea sa fie nominalizate in certificatul de producãtor sau de cãtre comercianþi fãrã a deþine documente prin care sa dovedeascã provenienþa mãrfurilor ;

                                 d) cântãrirea si mãsurarea mãrfurilor cu alte mijloace decât cele legale, verificate metrologic în termen ºi adecvate scopului;

                                 e) abandonarea mãrfurilor sau depozitarea lor in perimetrul pieþei, pe mese, cai de acces sau in alte locuri;

f)    oferirea spre vânzare a mãrfurilor din mers;

g) neafiºarea de cãtre comercianþi sau producãtorii agricoli, la loc vizibil a taloanelor de identificare a mãrfurilor, a preþului ºi tarifelor practicate pentru fiecare produs/serviciu ;

                                 h) comercializarea mãrfurilor de cãtre persoane care nu sunt înscrise in certificatul de producãtor ;

                                 i) comercializarea mãrfurilor de cãtre persoane care nu sunt înscrise in autorizaþia de asociaþie familiala sau persoanã fizicã autorizatã ori nu pot face dovada ca sunt angajaþii societãþii comerciale care deþine cu titlu legal masa, terenul sau spaþiul din piaþa.

                                 j) neafiºarea de cãtre comercianþii cu activitate în chioºcurile sau spaþiile din perimetrul pieþei sau producãtorii agricoli cu activitate in perimetrul pieþei, la loc vizibil clienþilor a firmei;

k) expunerea mãrfurilor spre vânzare în afara locului de vânzare alocat.

l) nerespectare legislaþiei referitoare la comercializarea mãrfurilor.

m) nemenþinerea permanentã a curãþeniei la locul de vânzare ºi în jurul acestuia, necolectarea reziduurilor solide într-un recipient ºi netransportarea gunoiului în locuri special amenajate în cadrul pieþei, ori de câte ori este cazul, de cãtre utilizatorii pieþelor.

n) nerespectarea zonelor comerciale, aprobate prin dispoziþia primarului.

Art.2 – Sãvârºirea faptelor prevãzute la art.1, lit. „a” – „f”  se sancþioneazã cu amendã de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei.

Sãvârºirea faptelor prevãzute la art.1, lit. „g” - „n” se sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 2.000.000 lei.

Art.3 – Mãrfurile sau produsele care au servit sau au fost destinate sã serveascã la sãvârºirea vreuneia din faptele prevãzute de art.1, lit.”a” – „f”, dacã sunt ale contravenientului sau ale agentului economic, sau sunt abandonate in momentul controlului, se confiscã de cãtre agentul constatator, care va încheia un proces verbal semnat de el ºi de contravenient, martor sau numai de cãtre martor, în care vor fi indicate mãrfurile ºi produsele confiscate.

În cazul în care contravenientul refuzã sã semneze procesul verbal, agentul constatator va face menþiune despre acest lucru, exactitatea celor consemnate fiind confirmatã de cãtre un martor, ale cãrui date de identificare vor fi menþionate în procesul verbal. 

Mãrfurile ºi produsele confiscate vor fi predate de cãtre agentul constatator Direcþiei Generale a Finanþelor Publice a Judeþului Hunedoara, pe bazã de proces-verbal, cu respectarea prevederilor normative în vigoare referitor la valorificarea bunurilor legal confiscate.

Art.4 – Constatarea contravenþiilor, aplicarea sancþiunilor ºi confiscarea mãrfurilor sau produselor în condiþiile prevãzute de prezenta hotãrâre se face de cãtre:

-    Poliþia Municipiului Hunedoara;

     -    Secþia de Jandarmi a municipiului Hunedoara;

-          Corpul Gardienilor Publici, Detaºamentul nr.3 Hunedoara;

-          Persoane împuternicite prin dispoziþia Primarului Municipiului Hunedoara.

Art.5 - Prezenta hotãrâre se completeazã cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr.2/2001, aprobatã, modificatã ºi completatã prin Legea nr.180/2002 .

Art.6  - De la data intrãrii in vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Consiliului Local nr. 212/2003 precum ºi altã  prevedere contrarã.

Art.7.- Prezenta hotãrâre intrã în vigoare potrivit prevederilor art.4 din Ordonanþa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã, modificatã ºi completatã prin Legea nr.180/2002, modificatã ºi completatã prin Legea nr.526/2004.

Art.8 – Hotãrârea se comunicã Prefectului judeþului Hunedoara, Consiliului Judeþean Hunedoara, Primarului, Secretarului, Serviciului administraþie publicã localã, Biroului Privatizare, control comercial ºi corp control al primarului, Serviciului public Administraþia pieþelor, târgurilor ºi oboarelor din municipiul Hunedoara, Corpului Gardienilor Publici- Detaºamentul nr.3 Hunedoara, Secþia de Jandarmi a municipiului Hunedoara, Poliþiei municipiului uneHuHHhu   HHHHHhHHHHkkHuuuuuuooouytrewwqwqwemmmnhhgggHunedoara.

 

 

                                                     Hunedoara, la 30.12.2004

 

 PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,

  Boiangiu Maria

           

 

                                                                                                       

CONTRASEMNEAZÃ SECRETAR,

                                                                                             Aurel Raþã – Bugnariu

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A                                                            

JUDEÞUL HUNEDOARA                                                  

MUNICIPIUL HUNEDOARA

P R I M A R

 

NOTÃ DE FUNDAMENTARE

 

privind  unele mãsuri pentru buna funcþionare a pieþelor, târgurilor ºi oboarelor de pe raza teritorial – administrativã a municipiului Hunedoara

 

 

Având în vedere cã pe teritoriul pieþelor, târgurilor ºi oboarelor de pe raza teritorial – administrativã a municipiului Hunedoara s-au înmulþit în ultima vreme cazurile de comercializare necorespunzãtoare a mãrfurilor ºi produselor atât de cãtre agenþii economici cât ºi de producãtorii agricoli, precum ºi faptul cã Ordonanþa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã, modificatã ºi completatã prin Legea nr.180/2002, modificatã ºi completatã prin Legea nr.526/2004, prevede posibilitatea consiliilor locale de a stabili contravenþii ºi sancþiuni în limitele competenþelor stabilite de lege, propunem prin proiectul de hotãrâre supus dezbaterii consiliului local stabilirea unor contravenþii ºi a sancþiunilor pentru acestea, menite sã asigure o funcþionare mai bunã a pieþelor, târgurilor ºi oboarelor din municipiul Hunedoara, dupã cum urmeazã:

a) comercializarea mãrfurilor fãrã a avea vreun titlu legal pentru folosirea spaþiului, terenului sau mesei de comercializare;

                                 b) comercializarea mãrfurilor de cãtre comercianþi fãrã a deþine acte doveditoare ale existentei legale a societãþii comerciale, asociaþiei familiale, sau ale calitãþii de persoana fizica autorizata;

                                 c) comercializarea mãrfurilor de cãtre producãtorii agricoli fãrã ca acestea sa fie nominalizate in certificatul de producãtor sau de cãtre comercianþi fãrã a deþine documente prin care sa dovedeascã provenienþa mãrfurilor ;

                                 d) cântãrirea si mãsurarea mãrfurilor cu alte mijloace decât cele legale, verificate metrologic în termen ºi adecvate scopului;

                                 e) abandonarea mãrfurilor sau depozitarea lor in perimetrul pieþei, pe mese, cai de acces sau in alte locuri;

f)    oferirea spre vânzare a mãrfurilor din mers;

g) neafiºarea de cãtre comercianþi sau producãtorii agricoli, la loc vizibil a taloanelor de identificare a mãrfurilor, a preþului ºi tarifelor practicate pentru fiecare produs/serviciu ;

                                 h) comercializarea mãrfurilor de cãtre persoane care nu sunt înscrise in certificatul de producãtor ;

                                 i) comercializarea mãrfurilor de cãtre persoane care nu sunt înscrise in autorizaþia de asociaþie familiala sau persoanã fizicã autorizatã ori nu pot face dovada ca sunt angajaþii societãþii comerciale care deþine cu titlu legal masa, terenul sau spaþiul din piaþa.

                                 j) neafiºarea de cãtre comercianþii cu activitate în chioºcurile sau spaþiile din perimetrul pieþei sau producãtorii agricoli cu activitate in perimetrul pieþei, la loc vizibil clienþilor a firmei;

k) expunerea mãrfurilor spre vânzare în afara locului de vânzare alocat.

l) nerespectare legislaþiei referitoare la comercializarea mãrfurilor.

m) nemenþinerea permanentã a curãþeniei la locul de vânzare ºi în jurul acestuia, necolectarea reziduurilor solide într-un recipient ºi netransportarea gunoiului în locuri special amenajate în cadrul pieþei, ori de câte ori este cazul, de cãtre utilizatorii pieþelor.

n) nerespectarea zonelor comerciale, aprobate prin dispoziþia primarului.

Propunem ca sãvârºirea faptelor prevãzute la lit. „a” – „f”  sã fie  sancþionate cu amendã de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei, iar faptele prevãzute la lit. „g” - „n” sã fie sancþionate cu amendã de la 500.000 lei la 2.000.000 lei.

Întrucât în multe cazuri, dupã aplicarea amenzii stabilite de lege,  contravenientul continuã sã comercializeze în acelaºi mod marfa sa, considerãm oportun ca prin proiectul de hotãrâre sã fie stabilitã ºi posibilitatea agentului constatator de a proceda la confiscarea produselor ºi mãrfurilor care au servit sau au fost destinate sã serveascã la sãvârºirea contravenþiilor stabilite de hotãrâre.

Proiectul de hotãrâre se întemeiazã legal pe prevederile Ordonanþei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã, modificatã ºi completatã prin Legea nr.180/2002, a Hotãrârii Guvernului  nr. 348/2004 privind exercitarea comerþului cu produse ºi servicii de piaþã în unele zone publice, completatã prin Hotãrârea Guvernului  nr. 1334/2004 privind modificarea ºi completarea unor Hotãrâri ale Guvernului privind întãrirea ordinii ºi disciplinei comerciale în pieþele agro-alimentare, ale Hotãrârii Guvernului  nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producãtor cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi pe ale art.38, alin.(2), lit.”t”, alin.(3) ºi art.46 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001.

Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotãrâre în forma prezentatã, ca fiind legal ºi oportun.

 

Hunedoara, la 16.11.2004

 

 

P R I M A R,

Nicolae Schiau

             

                                                                      

 

                                                                                  VIZAT,

                                                                                 CONSILIER JURIDIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A                                                                                    

JUDEÞUL HUNEDOARA                                                                   

MUNICIPIUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL

Serviciul public Administraþia

pieþelor, târgurilor ºi oboarelor

 

R A P O R T

la proiectul de hotãrâre privind  unele mãsuri pentru buna funcþionare a pieþelor, târgurilor ºi oboarelor de pe raza teritorial – administrativã a municipiului Hunedoara

 

Faþã de proiectul de hotãrâre prezentat spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, considerãm cã mãsurile cuprinse în acesta sunt imperios necesare pentru a asigura o mai bunã funcþionare a activitãþii de comercializare a produselor în pieþele, târgurile ºi oboarele de pe raza teritorial – administrativã a municipiului Hunedoara.

Dintre mãsurile stabilite prin proiectul de hotãrâre, cea mai importantã este aceea prin care se creeazã posibilitatea agentului constatator de a proceda la confiscarea mãrfurilor ºi produselor comercializate în mod necorespunzãtor de cãtre agenþii economici, întrucât aceastã mãsurã are un pronunþat caracter aflictiv, care considerãm cã îi va determina pe agenþii economici sã îºi desfãºoare activitatea în limitele permise de lege ºi alte acte normative.

Propunem sancþionarea contravenþiilor în funcþie de gravitatea lor în douã grupe:

- contravenþii mai grave nominalizate la lit. „a” – „f” care sã fie sancþionate cu amendã de la 2.000.000 – 4.000.000 lei ºi confiscarea mãrfurilor;

- contravenþii mai puþin grave nominalizate la lit. „g” – „n” care sã fie sancþionate cu amendã de la 500.000 – 2.000.000 lei.

Posibilitatea ºi competenþa de aprobare a proiectului de hotãrâre de cãtre Consiliul Local al Municipiului Hunedoara este prevãzutã de Ordonanþa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã, modificatã ºi completatã prin Legea nr.180/2002, modificatã ºi completatã prin Legea nr.526/2004, a Hotãrârii Guvernului  nr. 348/2004 privind exercitarea comerþului cu produse ºi servicii de piaþã în unele zone publice, completatã prin Hotãrârea Guvernului  nr. 1334/2004 privind modificarea ºi completarea unor Hotãrâri ale Guvernului privind întãrirea ordinii ºi disciplinei comerciale în pieþele agro-alimentare, ale Hotãrârii Guvernului  nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producãtor cu modificãrile ºi completãrile ulterioare precum ºi  ale art.38, alin.(2), lit.”t”, alin.(3) ºi art.46 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001.

Faþã de cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotãrâre ca fiind legal ºi oportun.

Hunedoara, la 16.11.2004

Director,

ing. Liana Neghinã

Inchide

Trimite mesaj

Mesaj

Înapoi la Hotărârile Consiliului Local

Servicii online

Preluarea deseurilor electrice !

Comenzi gratuite la TelVerde 0800 444 800 sau www.colecteaza.ro

My Hunedoara

Municipiul Hunedoara Sesizari. Raporteaza un incident !

Plăți Online

Platiti acum online impozitele si taxele locale.

Autorizatii libera trecere

Sistem de plata si eliberare a autorizatiilor de libera trecere in municipiul Hunedoara

ghiseul.ro

Plătiţi  PE LOC amenzile auto primite oriunde in tara

Stadiu Cereri Depuse

Verifică stadiul cererilor depuse

Petiții, sugestii, reclamații

INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, "petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe".  

Harta investițiilor

Harta interactivă a investițiilor.

Vizitati si Centrul Interactiv Hunedoara

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi in fiecare vineri veţi primi pe mail stirile publicate de primărie in ultima saptamina.

Chestionar

Ce părere aveţi despre site-ul Primăriei?

Foarte buna
Buna
Necesita imbunatatiri
Proasta
Foarte proasta

Statistici

Vizite totale: 15187762

Vizite ziua 25.09.2018 : 4330