PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA

REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

CAPITOLUL I

Înființarea consiliului local

articolul 1

(1) Conform prevederilor Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, în termen de 20 de zile de la data alegerilor, va avea loc ședința pentru constituirea Consiliului Local. Convocarea consilierilor declarați aleși, la ședința constitutivă a consiliului, se face de către Prefect, prin ordin.

(2) Ședința este legal constituită dacă participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor declarați aleși. Dacă această majoritate nu poate fi asigurată, o nouă ședință va avea loc în 3 zile. În acest scop, Prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de această dată nu se adună cel puțin două treimi din consilierii declarați aleși de biroul electoral de circumscripție, Prefectul va organiza o nouă convocare în alte 3 zile, emițând un nou ordin în acest scop.

(3) În cazul în care cel puțin două treimi din numărul consilierilor declarați aleși nu sunt prezenți nici la cea de-a treia convocare, Prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat absența consilierilor absenți de la ședință. Dacă absențele nu se bazează pe motive întemeiate, determinate de: boală, care a necesitat spitalizare sau repaus la pat; călătorii în străinătate în interes de muncă; evenimente de forță majoră, precum: inundații sau alte catastrofe care au împiedicat călătoriile, decesul în familie sau alte situații similare, Prefectul va emite un ordin prin care se declară vacante locurile consilierilor aleși, care au lipsit nejustificat de la cele 3 convocări anterioare. Ordinul Prefectului poate fi contestat de cei interesați în instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare.

(4) Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. (3) Prefectul verifică dacă pe listele de candidați depuse de partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale ale căror consilieri aleși declarați au lipsit în mod nejustificat există alți înlocuitori. În caz afirmativ, același ordin va prevedea organizarea unei noi reuniuni constitutive la care vor fi citați supleanții.

(5) Dacă pe listele de candidați nu mai există supleanți sau aceștia refuză, la rândul lor, să se prezinte la ședință, Prefectul va dispune organizarea alegerilor pentru ocuparea posturilor declarate vacante conform alin. (3). Alegerile vor fi organizate în condițiile Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului și în care apar toate partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale care au depus inițial liste de candidați, precum și candidații independenți care nu au fost declarați aleși la alegerile anterioare.

Articolul 2

Primarul care a fost declarat ales poate participa, de asemenea, la ședința constitutivă legal constituită, chiar dacă procedura de validare a mandatului său nu a fost finalizată.

Articolul 3

(1) Ședința constitutivă este deschisă de către Prefect sau de către reprezentantul acestuia, care invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum și cei 2 asistenți ai săi să preia conducerea ședinței. Asistenții președintelui superior vor fi numiți cei mai tineri consilieri.

(2) După preluarea conducerii ședinței, se face o pauză, timp în care se formează grupurile de consilieri, conform prevederilor legale, iar secretarul unității administrativ-teritoriale prezintă vechiului președinte și asistenților săi dosare ale consilierilor aleși și ale adjuncților acestora, după cum au fost primite de la secția de votare a circumscripției electorale. Dosarele pot fi însoțite de opțiunile scrise ale consilierilor aleși care ocupă funcții incompatibile cu calitatea de consilier, potrivit legii.

(3) În cazul în care Primarul declarat ales a candidat și pentru funcția de consilier și a obținut mandatul de consilier, dosarul său va fi însoțit de opțiunea scrisă pentru una dintre cele două funcții.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică numai dacă procedura de validare a mandatului Primarului a fost finalizată.

Articolul 4

(1) La reluarea lucrărilor, consilierii aleși declarați vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mâinilor, o comisie de validare compusă din 3-5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabilește prin vot deschis, la propunerea președintelui. Comisia este aleasă pe durata mandatului.

(2) Numirea candidaților la comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite conform art. 3 alin. (2). Numărul de locuri datorate fiecărei grupări este determinat în funcție de numărul de locuri obținut de gruparea în cauză.

(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședința constitutivă, iar rezultatul va fi consemnat în Decizia nr. 1.

Articolul 5

Comisia de validare a mandatului alege dintre membrii săi un președinte și un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 4 alin. (3).

Articolul 6

(1) După alegerea comisiei de validare, președintele dispune o nouă pauză, timp în care comisia va examina legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de vechiul președinte, și a propunerilor de validare sau invalidare a mandatelor care vor fi elaborate. În acest scop, se încheie un raport, al cărui model este prezentat în anexa nr. 1 din Ordonanța nr. 35/2002 aprobată, modificată și completată prin Legea nr. 673/2002.

(2) Dacă Primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales și consilier și optează pentru funcția de Primar sau dacă consilierii care dețin funcții incompatibile optează în scris pentru demisia din funcția de consilier, dosarul va fi examinat pentru validare, vor fi luați în calcul supleantul, respectiv supleanții de pe aceeași listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înregistrați pe lista candidaților.

(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă s-a constatat că au fost încălcate condițiile de eligibilitate stabilite în mod expres prin lege sau dacă alegerea a fost făcută prin fraude electorale constatate de Biroul Electoral, potrivit Legii nr. 70/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Invalidarea mandatului va fi propusă și în cazurile prevăzute la alin. (2).

(4) Consilierii care absentează în mod motivat de la ședința de constituire pot fi validați sau invalidați în absența lor.

(5) Dacă, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe lista căruia a fost ales, la cererea scrisă a acelui partid, mandatul său nu va fi validat, iar primul supleant de pe lista va fi validat în locul acestuia.

Articolul 7

(1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu va participa la vot.

(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în Decizia nr. 2 care este comunicată imediat consilierilor absenți în  mod motivat.

Articolul 8

(1) După validarea mandatelor a cel puțin două treimi din numărul consilierilor stabilit conform legii, se va depune următorul jurământ: „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (orașului, județului). Așa să-mi ajute Dumnezeu! „

(2) Jurământul se depune conform următoarei proceduri: secretarul comunei, orașului, municipiului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului va citi jurământul, după care consilierii validați vor apărea, în ordine alfabetică, în fața unei mese special amenajată, pe care se va găsi o copie a Constituției și a Bibliei. Consilierul va pune mâna stângă atât asupra Constituției, cât și, dacă este necesar, pe Biblie, va pronunța cuvântul „jurământ”, după care va semna jurământul de loialitate, care va fi tipărit pe un formular special.

(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar este păstrat în dosarul de validare, iar al doilea este înmânat consilierului.

(4) Consilierii pot depune jurământul fără o formulă religioasă; în acest caz, jurământul va fi tipărit pe formular fără această formulă.

(5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerați că au demisionat prin lege, fapt care este consemnat în procesul-verbal al ședinței. În acest caz, mandatul primului candidat pe lista partidului politic respectiv, alianței politice sau alianței electorale va fi supus validării, dacă până la validarea mandatului partidele politice și alianțele politice confirmă în scris apartenența la acestea a consilierului în cauză.

(6) După depunerea jurământului de către cel puțin două treimi din membrii consiliului local, președintele va declara Consiliul legal constituit. Declarația conform căreia consiliului a fost legal constituit se constată în Decizia nr. 3.