Legea 215/2001 (republicată, actualizată), privind administrația publică locală

ARTICOLUL 63

(1) Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:

a) atribuții exercitate ca reprezentant al statului, în condițiile legii;
b) atribuții privind relația cu consiliul local;
c) atribuții privind bugetul local;
d) atribuții privind serviciile publice prestate cetățenilor;
e) alte atribuții stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale, atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendum și recensământ. Primarul îndeplinește alte atribuții stabilite prin lege.

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;
b) prezintă, la cererea consiliului local, alte rapoarte și informații;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării consiliului local.
(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

a) exercită funcția de ordonator principal de credite;
b) întocmește proiectul de buget local și contul de închidere al exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local;
c) inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de valori mobiliare în numele unității administrativ-teritoriale;
d) verifică, prin compartimentele specializate, înregistrarea fiscală corectă a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât al sediului social principal, cât și al sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local furnizate prin aparatul de specialitate sau prin organismele care furnizează servicii publice și utilitate publică de interes local;
b) să ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;
c) ia măsuri pentru organizarea execuției și executarea concretă a activităților în domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. anunț);
d) ia măsuri pentru a asigura inventarierea, dovezile statistice, inspecția și controlul performanței serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) -d), precum și bunurile din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;
e) numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de muncă sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul aparatului specializat, precum și pentru șefii publicului instituții și servicii de interes local; ) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite aprobările, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative;
h) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare pentru a se conforma prevederilor angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și al gestionării apelor pentru serviciile prestate cetățenilor.
(6) Pentru buna exercitare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și cu consiliul județean.

(7) Numirea șefilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat conform procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condițiile legii. Numirea se face prin ordin al primarului, având atașat contractul de administrare.