DESPRE DIVORȚUL ADMINISTRATIV ÎN SITUAȚIA ÎN CARE SOȚII SE ADRESĂ OFIȚERULUI DE STARE CIVILĂ

Conform prevederilor art. II din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, Legea nr. 4/1953 – Codul familiei, republicată în Monitorul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

În cazul în care soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați, ofițerul de stare civilă sau notarul public de la locul căsătoriei sau de la ultimul domiciliu comun al soților poate constata dizolvarea căsătoriei prin consimțământul soților, eliberând un certificat de divorț, conform legii.

În cazul în care soții se adresează ofițerului de stare civilă, procedura se desfășoară după cum urmează:

 • Cererea de divorț (tip) pe cale administrativă se realizează în scris, aceasta fiind depusă și semnată de ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă de la Primăria care păstrează certificatul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultimul domiciliu comun al soților . În cererea de divorț, soții declară pe propria răspundere că:
 1. Sunt de acord cu dizolvarea căsătoriei;
 2. Nu au copii minori născuți în afara căsătoriei sau adoptați;
 3. Niciunul dintre soți nu este pus sub interdicție;
 4. Nu au solicitat altor autorități să dizolve căsătoria;
 5. Adresa ultimei locuințe comune;
 6. Numele care trebuie purtat după dizolvarea căsătoriei;
 • La depunerea cererii sunt necesare următoarele documente:
 1. Certificatele de naștere și de căsătorie ale soților, în original și copie;
 2. Documentele cu care fac dovada identității, în original și copie;
 3. Declarație în fața notarului public – numai în situația în care ultimul domiciliu comun este altul decât cel înregistrat în actele de identitate ale ambilor soți;
 • Ofițerul de stare civilă înregistrează cererea de divorț în ziua în care a fost primită și acordă soților o perioadă de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia;
 • La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofițerul de stare civilă verifică dacă soții insistă asupra divorțului și dacă, în acest sens, dacă consimțământul lor este expres și liber exprimat, solicită o declarație (tip) de la soți. Dacă cel puțin unul dintre soți renunță la divorț, va fi completată o declarație (tip) în acest sens;
 • În cazul în care soții nu apar împreună pentru depunerea declarațiilor de mai sus, se poate acorda o perioadă de până la 30 de zile calendaristice la cererea motivată a unuia dintre soți (cererea trebuie să fie însoțită de documentele care atestă temeiul acestor motive). Dacă soții nu apar împreună nici după acest termen, se depune dosarul de divorț. Dosarul de divorț este, de asemenea, clasificat în următoarele situații:
 1. Dacă după termenul de 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului niciunul dintre soți nu apare în fața ofițerului de stare civilă;
 2. Dacă ambii soți sau doar unul renunță la divorț;
 3. Dacă înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți este pus sub interdicție;
 4. Dacă înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți a murit, căsătoria se încheie prin moartea uneia dintre părți;
 • Dacă sunt îndeplinite condițiile legale, ofițerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul părților și eliberează certificatul de divorț în termen de maximum 15 zile calendaristice (de la finalizarea procedurii de divorț pe cale administrativă). Fiecărui fost soț i se eliberează un exemplar al certificatului de divorț. În cazul pierderii certificatului de divorț, poate fi emis un duplicat pe baza cererii către unitatea emitentă.