Autorizații pentru desfășurarea activității de transport a persoanelor în regim TAXI și regim de ÎNCHIRIERE și avizarea lor anuală: Autorizație de transport:
fișierul va include următoarele documente:
Autorizație de transport:
• cerere standard (primită de la Primărie – formular HCL nr. 25/2008)
• certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului al companiei sau, după caz, al persoanei fizice autorizate
• certificat constatator pentru sediul social
• certificat de cost cu codul de taxi și activitatea
• actul constitutiv sau statutul societății (numai pentru societățile comerciale)
• certificat de înregistrare a mențiunilor (numai pentru persoanele fizice autorizate)
• carte de identitate a vehiculului
• certificat de înmatriculare a vehiculului
• dovada îndeplinirii capacității profesionale, respectiv: copie a certificatului de competență profesională a persoanei desemnate pentru compania de transport sau a certificatului pentru persoana fizică
• dovada îndeplinirii condiției de onorabilitate: cazier judiciar
• opinie psihologică medicală
• cazier fiscal – pentru operatorii economici
• declarație pe propria răspundere privind perioadele în care a desfășurat activități de taxi și nu mai deține acțiuni la alte companii cu același profil care depășesc 30% din numărul total de locuri alocate
• dovada îndeplinirii capacității financiare, respectiv: declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor vehiculelor (spații deținute sau închiriate)
• declarație pe propria răspundere a transportatorului că deține numărul de vehicule pentru care solicită autorizația de proprietate sau contracte de leasing
• dovada plății impozitelor și taxelor locale
• autorizația este netransferabilă și este eliberată pentru o perioadă de 5 ani
• orice autorizație vacantă va fi scoasă la licitație conform Legii nr. 265/2007 și respectiv HCL nr. 25/2008
• taxa de autorizare este stabilită de HCL, în ceea ce privește impozitele și taxele locale.
7. AUTORIZAȚIA FISCALĂ (pentru mijloacele de transport) și viza anuală a acestora:
Următoarele documente vor fi depuse în baza Legii nr. 265/2007 și HCL nr. 25/2008: The
documentele vor fi prezentate în copie xerox și originalul pentru verificare.
• cererea standard se primește la depunerea documentelor (model anexa nr. 1 HCL. Nr. 25/2008) *
• autorizația de transport a operatorului *
• certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului din care rezultă că este deținut sau cu contract de leasing) *
• certificatul de aprobare a mijloacelor de transport emis de Registrul Auto Român (RAR) *
• declarație pe propria răspundere cu privire la criteriile de selecție pe care vehiculul respectiv le îndeplinește
• certificat de înregistrare a operatorului la ORC
• certificat constatator care arată codul de activitate și zona de activitate – municipiul Hunedoara
• contract cu un dispecer autorizat *
• asigurarea obligatorie a mijloacelor de transport *
• asigurare pentru bunuri și persoane *
• verificare metrologică *
• document care atestă impozitarea casei de marcat *
• dovada faptului că taxele sunt plătite la timp și impozite locale (aproximativ 6 și 12 de la Primărie, pentru companiile comerciale, aproximativ 3 și 12, pentru persoanele fizice autorizate) *
• fișier cu șină pentru bibliotecă
• ștampila operatorului *
• taxa de autorizare și viză stabilite conform HCL privind taxele și taxele locale *
• pentru viză cele marcate cu *

8. AUTORIZAȚIA DE DISPEDIE FISCALĂ (activitate legată de taxi, este autorizată conform Legii nr. 265/2007, respectiv HCL 25/2008:
documentele vor fi prezentate în copie xerox și originalele pentru confruntare
fișierul va include următoarele documente:
• certificatul de înregistrare al operatorului la Oficiul Registrului Comerțului
• certificatul constatator pentru sediul social
• certificatul constatator pentru punctul de lucru
• actul constitutiv sau statutul societății
• document care arată că deține în mod legal spațiul în care se va desfășura activitatea
• declarație pe propria răspundere a persoanei desemnate să gestioneze, conform căreia dispecerul are baza tehnică necesară, stație de transmisie – recepție, frecvență radio protejată, personal autorizat și spații necesare
• copie după certificatul de operator radiotelefonic al angajaților dispeceratului de taxi, emis de autoritatea de comunicații
• copie a licenței de utilizare a frecvențelor radio, emisă de autoritatea competentă
• dovada plății impozitelor și taxelor locale
• contract cu firma de salubritate sau după caz ​​(la viză) dovadă că nu există datorii
• taxa de autorizare și respectiv viza sunt stabilite de HCL cu privire la impozitele și taxele locale și se achită la depunerea dosarului
• ștampila companiei
• fișier cu șină pentru bibliotecă
Toate detaliile legate de autorizarea activității de transport de călători în taxi și activități conexe le găsesc în Legea nr. 265/2007 și respectiv HCL nr. 25/2008.
9. AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE și viza anuală pentru cabinetele medicale:
• aplicație
• certificat de înregistrare de la ORC (numai pentru companii comerciale)
• certificat de cost pentru sediul social (numai pentru societățile comerciale)
• certificat constatator pentru punctul de lucru (numai pentru companiile comerciale) *
• certificat de înregistrare a oficiului la Direcția de Sănătate Publică *
• aviz de practică liberă a medicului de la Colegiul Medicilor *
• autorizație sanitară *
• act de deținere legală a spațiului cu această destinație (extras CF actualizat sau autorizație de construire cu proces verbal de primire a lucrării) *
• contract cu firma de salubrizare Salub SA sau, după caz, dovada că nu există datorii
• dovada plății impozitelor și taxelor locale aprox. 6 și 12 ale Primăriei *
• dovada Asociației de proprietari din care face parte spațiul că nu există datorii *
• contract cu o companie pentru incinerarea deșeurilor specifice, dacă este cazul *
• taxa de autorizare se achită la depunerea dosarului, este stabilită de HCL, cu privire la impozitele și taxele locale anual. ) *
• dosar cu șină pentru bibliotecă
• timbru
• autorizație originală (doar viză) *
• pentru avizarea anuală a celor marcate *
10. Aviz pentru colectarea deșeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice pentru a obține autorizația de funcționare de la PREFECTURA, conform OUG nr. 16/2001, cu modificările și completările ulterioare.
• aplicația manuală care specifică activitatea și orele de funcționare la cerere este atașată în copie zerox:
• certificatul de înregistrare al companiei la ORC
• certificatul constatator pentru sediul social
• certificatul constatator pentru punctul de lucru care urmează să fie autorizat
• contract pentru spațiul vizat de serviciul Urbanism (unde este amplasat conform PUG), dacă este posibil să se desfășoare acest tip de activitate;
• autorizație de mediu / vizată pentru anul în curs;
• schița cu amplasarea în zonă și declarația pe propria răspundere că prevederile Ordinului prefectului nr. 163 / 13.03.2007 privind îndeplinirea condițiilor minime obligatorii sunt respectate;
• dovada plății impozitelor și taxelor locale aproximativ 6 și 12 de la Primărie
• contract cu firma de salubrizare SALUB SA
• impozitul, stabilit de HCL pentru impozitele și taxele locale se plătește la emiterea
aviz 11. MODIFICAREA DESTINAȚIEI unui spațiu de locuit sau al unei clădiri cu altă destinație în spațiul cu destinație economică
• cererea standard este primită de la Primărie
• dovada legalității spațiului (extras CF actualizat, contract de vânzare cumpărare, autorizație de construire și proces verbal de primire a lucrărilor)
• masa cu consimțământul tuturor chiriașilor pe scara vizată de asociația de proprietari pentru a include în mod explicit obiectul de activitate pentru care se solicită schimbarea destinației și orele de funcționare solicitate
• masă cu acordul vecinilor afectați (stânga, dreapta, cei din față) pentru alte clădiri
• schița cu locația în spațiu din care să rezulte cartierele.

Data: 22.02.2011
Persoana de contact: Stoica Doina, șeful Biroului de privatizare a controlului comercial
Date de contact: 0254/716322 / int.213